ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา

หลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ GSP 5.06
The 56th International Mathematical Olympiad
รับสมัครโรงเรียนคุณภาพ สสวท.
สั่งซื้อ Software Sketchpad V. 5.06 ภาษาไทย
The 56th International Mathematical Olympiad
ISMTEC2016
งานประชุมวิชาการในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครู
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (สพฐ.)
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (สช.)
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (กศน.)
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (อปท.)
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา (กทม.)
วทร. ครั้งที่ 23
ส่งผลงาน e-Poster เข้าร่วมนำเสนอ งานวทร. 23

>>> เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ <<<