ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา

ศูนย์
อปท0002-โรงเรียนบ้านช่องพลี ดูรายชื่อ
อปท0004-โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพ ดูรายชื่อ
อปท0005-โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) ดูรายชื่อ
อปท0007-โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ดูรายชื่อ
อปท0011-โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ดูรายชื่อ
อปท0012-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ดูรายชื่อ
อปท0013-โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง1(บุรวิทยาคาร) ดูรายชื่อ
อปท0015-โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ดูรายชื่อ
อปท0017-โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส(สุทธิพง ดูรายชื่อ
อปท0021-โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ดูรายชื่อ
อปท0023-โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ดูรายชื่อ
อปท0024-โรงเรียนเทศบาล 2 นครเชียงราย ดูรายชื่อ
อปท0026-โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ดูรายชื่อ
อปท0027-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ดูรายชื่อ
อปท0028-โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมาภูมิ) ดูรายชื่อ
อปท0030-โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0033-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ดูรายชื่อ
อปท0034-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิ ดูรายชื่อ
อปท0035-โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) ดูรายชื่อ
อปท0037-โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี ดูรายชื่อ
อปท0039-โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ดูรายชื่อ
อปท0040-โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ ดูรายชื่อ
อปท0041-โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ดูรายชื่อ
อปท0042-โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ดูรายชื่อ
อปท0044-โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ดูรายชื่อ
อปท0045-โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ดูรายชื่อ
อปท0046-โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ดูรายชื่อ
อปท0047-โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ดูรายชื่อ
อปท0048-โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ดูรายชื่อ
อปท0049-โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่ ดูรายชื่อ
อปท0050-โรงเรียนแม่สาวิทยาคาร ดูรายชื่อ
อปท0051-โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ ดูรายชื่อ
อปท0053-โรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0055-โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ดูรายชื่อ
อปท0057-โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว(ประจวบคีรีข ดูรายชื่อ
อปท0060-โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ดูรายชื่อ
อปท0061-โรงเรียนบ้านเขาตูม ดูรายชื่อ
อปท0062-โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม ดูรายชื่อ
อปท0063-โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ดูรายชื่อ
อปท0064-โรงเรียนวัดสามกอ(วงศ์ประชารัฐ) ดูรายชื่อ
อปท0065-โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ดูรายชื่อ
อปท0066-โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ดูรายชื่อ
อปท0068-โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ดูรายชื่อ
อปท0069-โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ดูรายชื่อ
อปท0070-โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี ดูรายชื่อ
อปท0071-โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา ดูรายชื่อ
อปท0072-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ดูรายชื่อ
อปท0073-โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ดูรายชื่อ
อปท0076-โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ดูรายชื่อ
อปท0077-โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุ ดูรายชื่อ
อปท0078-โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) ดูรายชื่อ
อปท0079-โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ดูรายชื่อ
อปท0080-โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ดูรายชื่อ
อปท0081-โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0082-โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ดูรายชื่อ
อปท0083-โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) ดูรายชื่อ
อปท0084-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ดูรายชื่อ
อปท0085-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจ ดูรายชื่อ
อปท0087-โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ดูรายชื่อ
อปท0088-โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ดูรายชื่อ
อปท0090-โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ดูรายชื่อ
อปท0093-โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ดูรายชื่อ
อปท0094-โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ดูรายชื่อ
อปท0095-โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ดูรายชื่อ
อปท0097-โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) ดูรายชื่อ
อปท0099-โรงเรียนเทศบาลวัดโชค(ธรรมเสนานีวรคุณ) ดูรายชื่อ
อปท0101-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทาราม ดูรายชื่อ
อปท0102-โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ดูรายชื่อ
อปท0104-โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ดูรายชื่อ
อปท0105-โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ดูรายชื่อ
อปท0106-โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) ดูรายชื่อ
อปท0110-โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ดูรายชื่อ
อปท0113-โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ดูรายชื่อ
อปท0114-โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ดูรายชื่อ
อปท0117-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม ดูรายชื่อ
อปท0118-โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) ดูรายชื่อ
อปท0121-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษมสรณาราม ดูรายชื่อ
อปท0123-โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ดูรายชื่อ
อปท0126-โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) ดูรายชื่อ
อปท0127-โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ดูรายชื่อ
อปท0129-โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์วิทยา) ดูรายชื่อ
อปท0130-โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาส ดูรายชื่อ
อปท0131-โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (สุโขทัย) ดูรายชื่อ
อปท0133-โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดยางลี่ (พานิอุทิ ดูรายชื่อ
อปท0134-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษ ดูรายชื่อ
อปท0135-โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ดูรายชื่อ
อปท0136-โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ดูรายชื่อ
อปท0137-โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ดูรายชื่อ
อปท0138-โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิยา ดูรายชื่อ
อปท0139-โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ดูรายชื่อ
อปท0140-โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู ดูรายชื่อ
อปท0141-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดดินจี่ ดูรายชื่อ
อปท0142-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ดูรายชื่อ
อปท0143-โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ดูรายชื่อ
อปท0145-โรงเรียนเทศบาล 1 โพธิ์ศรี ดูรายชื่อ
อปท0147-โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ดูรายชื่อ
อปท0148-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐารา ดูรายชื่อ
อปท0149-โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ดูรายชื่อ
อปท0150-โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร ดูรายชื่อ
อปท0152-โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อุบลราชธานี ดูรายชื่อ
อปท0153-โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ดูรายชื่อ
อปท0154-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล ดูรายชื่อ
อปท0155-โรงเรียนเทศบาลอำนาจ ดูรายชื่อ