ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา

ศูนย์
สช0002-โรงเรียนสังข์ทองวิทยา ดูรายชื่อ
สช0004-โรงเรียนเซนต์เทเรซา ดูรายชื่อ
สช0005-โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ดูรายชื่อ
สช0006-โรงเรียนจันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชี ดูรายชื่อ
สช0008-โรงเรียนพระแม่มารี ดูรายชื่อ
สช0009-โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ดูรายชื่อ
สช0010-โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ดูรายชื่อ
สช0011-โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย ดูรายชื่อ
สช0012-โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ดูรายชื่อ
สช0013-โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร ดูรายชื่อ
สช0014-โรงเรียนศรีวรลักษณ์ ดูรายชื่อ
สช0015-โรงเรียนอุทิศศึกษา ดูรายชื่อ
สช0017-โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหน ดูรายชื่อ
สช0020-โรงเรียนศรีวรการ ดูรายชื่อ
สช0021-โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ดูรายชื่อ
สช0022-โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ดูรายชื่อ
สช0023-โรงเรียนนิรมลชุมพร ดูรายชื่อ
สช0024-โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ดูรายชื่อ
สช0025-โรงเรียนประภัสสรวิทยา ดูรายชื่อ
สช0026-โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ดูรายชื่อ
สช0028-โรงเรียนมานิตวิทยา ดูรายชื่อ
สช0033-โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดูรายชื่อ
สช0035-โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ดูรายชื่อ
สช0036-โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ดูรายชื่อ
สช0037-โรงเรียนมารดานุสรณ์ ดูรายชื่อ
สช0038-โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัย ดูรายชื่อ
สช0039-โรงเรียนตรีวิทย์ตาก ดูรายชื่อ
สช0040-โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ดูรายชื่อ
สช0043-โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ดูรายชื่อ
สช0044-โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม ดูรายชื่อ
สช0045-โรงเรียนสันตยานันท์ ดูรายชื่อ
สช0047-โรงเรียนมารีย์วิทยา ดูรายชื่อ
สช0048-โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ดูรายชื่อ
สช0049-โรงเรียนเจริญวิทย์ ดูรายชื่อ
สช0052-โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ ดูรายชื่อ
สช0053-โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ดูรายชื่อ
สช0054-โรงเรียนปรียาโชติ ดูรายชื่อ
สช0056-โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ดูรายชื่อ
สช0058-โรงเรียนพัฒนวิทย์ ดูรายชื่อ
สช0062-โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ดูรายชื่อ
สช0063-โรงเรียนเลิศปัญญา ดูรายชื่อ
สช0064-โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ดูรายชื่อ
สช0065-โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ดูรายชื่อ
สช0066-โรงเรียนชินนุกูลวิทยา ดูรายชื่อ
สช0067-โรงเรียนอรุณวิทยา ดูรายชื่อ
สช0068-โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ดูรายชื่อ
สช0069-โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถั ดูรายชื่อ
สช0073-โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ดูรายชื่อ
สช0074-โรงเรียนอามานะศักดิ์ ดูรายชื่อ
สช0075-โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ดูรายชื่อ
สช0076-โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ดูรายชื่อ
สช0078-โรงเรียนเยาววิทย์ ดูรายชื่อ
สช0081-โรงเรีียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ ดูรายชื่อ
สช0082-โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ดูรายชื่อ
สช0083-โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ดูรายชื่อ
สช0084-โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ ดูรายชื่อ
สช0089-โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ดูรายชื่อ
สช0092-โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ดูรายชื่อ
สช0093-โรงเรียนอนุบาลกิติยา ดูรายชื่อ
สช0094-โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ดูรายชื่อ
สช0095-โรงเรียนอนุบาลวรรณวิทย์ ดูรายชื่อ
สช0096-โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ดูรายชื่อ
สช0099-โรบเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ดูรายชื่อ
สช0101-โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ดูรายชื่อ
สช0102-โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ดูรายชื่อ
สช0103-โรงเรียนสหมิตรพิทยา ดูรายชื่อ
สช0104-โรงเรียนภัทรดล ดูรายชื่อ
สช0105-โรงเรียนศรีอรุโณทัย ดูรายชื่อ
สช0107-โรงเรียนกวงฮั้ว ดูรายชื่อ
สช0108-โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ดูรายชื่อ
สช0109-โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย ดูรายชื่อ
สช0112-โรงเรียนนารีวิทยา ดูรายชื่อ
สช0113-โรงเรียนจินดารัตน์ ดูรายชื่อ
สช0114-โรงเรียนไตรภพวิทยา ดูรายชื่อ
สช0115-โรงเรียนจิรพิทยา ดูรายชื่อ
สช0117-โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย ดูรายชื่อ
สช0118-โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ดูรายชื่อ
สช0123-โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา ดูรายชื่อ
สช0125-โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ดูรายชื่อ
สช0127-โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา ดูรายชื่อ
สช0128-โรงเรียนมุสลิมศึกษา ดูรายชื่อ
สช0131-โรงเรียนประชินนุสรณ์ ดูรายชื่อ
สช0132-โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ดูรายชื่อ
สช0133-โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว ดูรายชื่อ
สช0134-โรงเรียนจำรัสวิทยา ดูรายชื่อ
สช0135-โรงเรียนพีระวิทยา ดูรายชื่อ
สช0136-โรงเรียนอินทโมลีประทาน ดูรายชื่อ
สช0137-โรงเรียนกวางตง ดูรายชื่อ
สช0138-โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี ดูรายชื่อ
สช0140-โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ดูรายชื่อ
สช0141-โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ดูรายชื่อ
สช0142-โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ดูรายชื่อ
สช0143-โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ ดูรายชื่อ
สช0145-โรงเรียนเจริญวิทยา ดูรายชื่อ
สช0148-โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ ดูรายชื่อ
สช0150-โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ดูรายชื่อ
สช0151-โรงเรียนอนุบาลรัศมี ดูรายชื่อ
สช0153-โรงเรียนมารีย์นิรมล ดูรายชื่อ