ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์
อปท0001-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ดูรายชื่อ
อปท0003-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจน ดูรายชื่อ
อปท0006-โรงเรียนบัวขาว ดูรายชื่อ
อปท0009-โรงเรียนชากังราววิทยา ดูรายชื่อ
อปท0010-โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0011-โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ดูรายชื่อ
อปท0012-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ดูรายชื่อ
อปท0017-โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส(สุทธิพง ดูรายชื่อ
อปท0018-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนา ดูรายชื่อ
อปท0019-โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0020-โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดูรายชื่อ
อปท0023-โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ดูรายชื่อ
อปท0025-โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดูรายชื่อ
อปท0026-โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย ดูรายชื่อ
อปท0027-โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง ดูรายชื่อ
อปท0029-โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ดูรายชื่อ
อปท0030-โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0033-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ดูรายชื่อ
อปท0034-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิ ดูรายชื่อ
อปท0035-โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) ดูรายชื่อ
อปท0036-โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ ดูรายชื่อ
อปท0038-โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ดูรายชื่อ
อปท0039-โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ดูรายชื่อ
อปท0044-โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ดูรายชื่อ
อปท0047-โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) ดูรายชื่อ
อปท0048-โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ดูรายชื่อ
อปท0049-โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่ ดูรายชื่อ
อปท0052-โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0054-โรงเรียนสามโคก ดูรายชื่อ
อปท0055-โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ดูรายชื่อ
อปท0056-โรงเรียนรัชตวิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0057-โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว(ประจวบคีรีข ดูรายชื่อ
อปท0058-โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัม ดูรายชื่อ
อปท0059-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบิน ดูรายชื่อ
อปท0063-โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ดูรายชื่อ
อปท0065-โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ดูรายชื่อ
อปท0066-โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ดูรายชื่อ
อปท0069-โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ดูรายชื่อ
อปท0070-โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี ดูรายชื่อ
อปท0073-โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ดูรายชื่อ
อปท0075-โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ดูรายชื่อ
อปท0077-โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุ ดูรายชื่อ
อปท0079-โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ดูรายชื่อ
อปท0080-โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ดูรายชื่อ
อปท0081-โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0082-โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ดูรายชื่อ
อปท0083-โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต) ดูรายชื่อ
อปท0085-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจ ดูรายชื่อ
อปท0086-โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดูรายชื่อ
อปท0087-โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ดูรายชื่อ
อปท0088-โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) ดูรายชื่อ
อปท0089-โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0091-โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ดูรายชื่อ
อปท0092-โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0093-โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ดูรายชื่อ
อปท0094-โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ดูรายชื่อ
อปท0096-โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ดูรายชื่อ
อปท0100-โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0101-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทาราม ดูรายชื่อ
อปท0102-โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ดูรายชื่อ
อปท0103-โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง ดูรายชื่อ
อปท0104-โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ดูรายชื่อ
อปท0105-โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ดูรายชื่อ
อปท0106-โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) ดูรายชื่อ
อปท0107-โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ดูรายชื่อ
อปท0108-โรงเรียนราษีไศล ดูรายชื่อ
อปท0109-โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0111-โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0112-โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมว ดูรายชื่อ
อปท0114-โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ดูรายชื่อ
อปท0115-โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ ดูรายชื่อ
อปท0117-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม ดูรายชื่อ
อปท0119-โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ดูรายชื่อ
อปท0120-โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ ดูรายชื่อ
อปท0122-โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ดูรายชื่อ
อปท0124-โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0125-โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ดูรายชื่อ
อปท0126-โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) ดูรายชื่อ
อปท0128-โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 ดูรายชื่อ
อปท0130-โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาส ดูรายชื่อ
อปท0131-โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (สุโขทัย) ดูรายชื่อ
อปท0132-โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ดูรายชื่อ
อปท0133-โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดยางลี่ (พานิอุทิ ดูรายชื่อ
อปท0134-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษ ดูรายชื่อ
อปท0135-โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ดูรายชื่อ
อปท0138-โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิยา ดูรายชื่อ
อปท0142-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ดูรายชื่อ
อปท0143-โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ดูรายชื่อ
อปท0144-โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0146-โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ดูรายชื่อ
อปท0147-โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส ดูรายชื่อ
อปท0148-โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐารา ดูรายชื่อ
อปท0149-โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ดูรายชื่อ
อปท0150-โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร ดูรายชื่อ
อปท0151-โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ดูรายชื่อ
อปท0152-โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อุบลราชธานี ดูรายชื่อ
อปท0153-โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ดูรายชื่อ
อปท0155-โรงเรียนเทศบาลอำนาจ ดูรายชื่อ