ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์
สพฐ0001-โรงเรียนหอวัง ดูรายชื่อ
สพฐ0002-โรงเรียนศึกษานารี ดูรายชื่อ
สพฐ0003-โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ดูรายชื่อ
สพฐ0004-โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ดูรายชื่อ
สพฐ0005-โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ดูรายชื่อ
สพฐ0006-โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0007-โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ดูรายชื่อ
สพฐ0008-โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0009-โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0010-โรงเรียนขาณุวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0011-โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0012-โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0013-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ดูรายชื่อ
สพฐ0014-โรงเรียนศรียานุสรณ์ ดูรายชื่อ
สพฐ0015-โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทร ดูรายชื่อ
สพฐ0016-โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ดูรายชื่อ
สพฐ0017-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ดูรายชื่อ
สพฐ0018-โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ดูรายชื่อ
สพฐ0019-โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0021-โรงเรียนภูเขียว ดูรายชื่อ
สพฐ0022-โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ดูรายชื่อ
สพฐ0023-โรงเรียนศรียาภัย ดูรายชื่อ
สพฐ0024-โรงเรียนสวนศรีวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0025-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดูรายชื่อ
สพฐ0026-โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0027-โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ดูรายชื่อ
สพฐ0028-โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0029-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ดูรายชื่อ
สพฐ0030-โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดูรายชื่อ
สพฐ0031-โรงเรียนตราษตระการคุณ ดูรายชื่อ
สพฐ0032-โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ดูรายชื่อ
สพฐ0033-โรงเรียนตากพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0034-โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0035-โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0037-โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ดูรายชื่อ
สพฐ0038-โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0039-โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0040-โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0041-โรงเรียนพิมายวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0042-โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0043-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรม ดูรายชื่อ
สพฐ0044-โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ดูรายชื่อ
สพฐ0045-โรงเรียนนครสวรรค์ ดูรายชื่อ
สพฐ0046-โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ดูรายชื่อ
สพฐ0047-โรงเรียนสตรีนนทบุรี ดูรายชื่อ
สพฐ0048-โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดูรายชื่อ
สพฐ0049-โรงเรียนนราสิกขาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0050-โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดูรายชื่อ
สพฐ0051-โรงเรียนศรีศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน ดูรายชื่อ
สพฐ0052-โรงเรียนสตรีศรีน่าน ดูรายชื่อ
สพฐ0053-โรงเรียนบึงกาฬ ดูรายชื่อ
สพฐ0054-โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0055-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ดูรายชื่อ
สพฐ0056-โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0057-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ดูรายชื่อ
สพฐ0058-โรงเรียนปทุมวิไล ดูรายชื่อ
สพฐ0059-โรงเรียนเมืองปราณบุรี ดูรายชื่อ
สพฐ0060-โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0061-โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ดูรายชื่อ
สพฐ0062-โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ดูรายชื่อ
สพฐ0063-โรงเรียนเบญจมปัตตานื ดูรายชื่อ
สพฐ0064-โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ดูรายชื่อ
สพฐ0065-โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0066-โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ดูรายชื่อ
สพฐ0067-โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ดูรายชื่อ
สพฐ0068-โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ดูรายชื่อ
สพฐ0069-โรงเรียนพัทลุง ดูรายชื่อ
สพฐ0070-โรงเรียนสตรีพัทลุง ดูรายชื่อ
สพฐ0071-โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0072-โรงเรียนตะพานหิน ดูรายชื่อ
สพฐ0073-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดูรายชื่อ
สพฐ0074-โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0075-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ดูรายชื่อ
สพฐ0076-โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0077-โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0078-โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0079-โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ดูรายชื่อ
สพฐ0080-โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ดูรายชื่อ
สพฐ0081-โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0082-โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0083-โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0084-โรงเรียนสตรีภูเก็ต ดูรายชื่อ
สพฐ0085-โรงเรียนผดุงนารี ดูรายชื่อ
สพฐ0086-โรงเรียนสารคามพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0087-โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร ดูรายชื่อ
สพฐ0088-โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ดูรายชื่อ
สพฐ0089-โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ดูรายชื่อ
สพฐ0090-โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ดูรายชื่อ
สพฐ0091-โรวเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ดูรายชื่อ
สพฐ0092-โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ดูรายชื่อ
สพฐ0093-โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ดูรายชื่อ
สพฐ0094-โรงเรียนเลิงนกทา ดูรายชื่อ
สพฐ0095-โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0096-โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0097-โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ดูรายชื่อ
สพฐ0098-โรงเรียนสตรีระนอง ดูรายชื่อ
สพฐ0099-โรงเรียนระยองวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0100-โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0101-โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ดูรายชื่อ
สพฐ0102-โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ดูรายชื่อ
สพฐ0103-โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี ดูรายชื่อ
สพฐ0104-โรงเรียนพระนารายณ์ ดูรายชื่อ
สพฐ0105-โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0106-โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0107-โรงเรียนจักรคำคณาทร ดูรายชื่อ
สพฐ0108-โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ดูรายชื่อ
สพฐ0109-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ดูรายชื่อ
สพฐ0110-โรงเรียนเลยพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0111-โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0112-โรงเรียนขุขันธ์ ดูรายชื่อ
สพฐ0113-โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ดูรายชื่อ
สพฐ0114-โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ดูรายชื่อ
สพฐ0115-โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ดูรายชื่อ
สพฐ0116-โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ ดูรายชื่อ
สพฐ0117-โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ดูรายชื่อ
สพฐ0118-โรงเรียนสตูลวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0119-โรงเรียนสมุทรปราการ ดูรายชื่อ
สพฐ0121-โรงเรียนศรัทธาสมุทร ดูรายชื่อ
สพฐ0122-โรงเรียนถาวรานุกูล ดูรายชื่อ
สพฐ0123-โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0124-โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ดูรายชื่อ
สพฐ0125-โรงเรียนอรัญประเทศ ดูรายชื่อ
สพฐ0126-โรงเรียนสระแก้ว ดูรายชื่อ
สพฐ0127-โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0128-โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0129-โรงเรียนสิงห์บุรี ดูรายชื่อ
สพฐ0130-โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ ดูรายชื่อ
สพฐ0131-โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0132-โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ดูรายชื่อ
สพฐ0133-โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ดูรายชื่อ
สพฐ0134-โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุร ดูรายชื่อ
สพฐ0135-โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ดูรายชื่อ
สพฐ0136-โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0137-โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ดูรายชื่อ
สพฐ0138-โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ดูรายชื่อ
สพฐ0139-โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0140-โรงเรียนเซกา ดูรายชื่อ
สพฐ0141-โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ดูรายชื่อ
สพฐ0142-โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ดูรายชื่อ
สพฐ0143-โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดูรายชื่อ
สพฐ0144-โรงเรียนสตรีอ่างทอง ดูรายชื่อ
สพฐ0145-โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ดูรายชื่อ
สพฐ0146-โรงเรียนหนองหานวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0147-โรงเรียนหนองฉางวิทยา ดูรายชื่อ
สพฐ0148-โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ดูรายชื่อ
สพฐ0149-โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดูรายชื่อ
สพฐ0150-โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดูรายชื่อ
สพฐ0151-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลร ดูรายชื่อ
สพฐ0152-โรงเรียนนารีนุกูล ดูรายชื่อ
สพฐ0153-โรงเรียนอำนาจเจริญ ดูรายชื่อ
สพฐ0154-โรงเรียนปทุมราชวงศา ดูรายชื่อ
สพฐ0155-โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ดูรายชื่อ