ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์
สช 0001-โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ดูรายชื่อ
สช 0004-โรงเรียนเซนต์เทเรซา ดูรายชื่อ
สช 0007-โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ดูรายชื่อ
สช 0008-โรงเรียนพระแม่มารี ดูรายชื่อ
สช 0009-โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ดูรายชื่อ
สช 0017-โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเห ดูรายชื่อ
สช 0018-โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ดูรายชื่อ
สช 0019-โรงเรียนมารดานฤมล ดูรายชื่อ
สช 0025-โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ดูรายชื่อ
สช 0029-โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0031-โรงเรียนสันติวิทยา (เชียงราย) ดูรายชื่อ
สช 0033-โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงให ดูรายชื่อ
สช 0034-โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดูรายชื่อ
สช 0038-โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ดูรายชื่อ
สช 0040-โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ดูรายชื่อ
สช 0041-โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ดูรายชื่อ
สช 0042-โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ดูรายชื่อ
สช 0043-โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ดูรายชื่อ
สช 0045-โรงเรียนสันตยานันท์ ดูรายชื่อ
สช 0046-โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0049-โรงเรียนเจริญวิทย์ ดูรายชื่อ
สช 0050-โรงเรียนจรัสพิชากร ดูรายชื่อ
สช 0051-โรงเรียนดรุณศึกษา ดูรายชื่อ
สช 0055-โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ดูรายชื่อ
สช 0057-โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ดูรายชื่อ
สช 0059-โรงเรียนดารุสสาลาม ดูรายชื่อ
สช 0060-โรงเรียนนูรุดดิน (มูลนิธิ) ดูรายชื่อ
สช 0061-โรงเรียนรอมาเนีย (มูลนิธิ) ดูรายชื่อ
สช 0063-โรงเรียนเลิศปัญญา ดูรายชื่อ
สช 0065-โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต ดูรายชื่อ
สช 0067-โรงเรียนอรุณวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0068-โรงเรียนมารีวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0069-โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถ ดูรายชื่อ
สช 0070-โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ดูรายชื่อ
สช 0071-โรงเรียนบำรุงอิสลาม ดูรายชื่อ
สช 0072-โรงเรียนสงเสริมศาสน์ปัตตานี ดูรายชื่อ
สช 0073-โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0074-โรงเรียนอามานะศักดิ์ ดูรายชื่อ
สช 0075-โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ดูรายชื่อ
สช 0077-โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0080-โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ ดูรายชื่อ
สช 0082-โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ดูรายชื่อ
สช 0085-โรงเรียนราษฎร์วิทยาเพชรบุรี ดูรายชื่อ
สช 0087-โรงเรียนเสรีศึกษา ดูรายชื่อ
สช 0088-โรงเรียนเทพนารี ดูรายชื่อ
สช 0090-โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ดูรายชื่อ
สช 0098-โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ดูรายชื่อ
สช 0099-โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0100-โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ ดูรายชื่อ
สช 0101-โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ดูรายชื่อ
สช 0106-โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ดูรายชื่อ
สช 0107-โรงเรียนกวงฮั้ว ดูรายชื่อ
สช 0112-โรงเรียนนารีวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0116-โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ดูรายชื่อ
สช 0117-โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย ดูรายชื่อ
สช 0120-โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ดูรายชื่อ
สช 0122-โรงเรียนดรุณวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0123-โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา ดูรายชื่อ
สช 0127-โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0128-โรงเรียนมุสลิมศึกษา ดูรายชื่อ
สช 0129-โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ ดูรายชื่อ
สช 0131-โรงเรียนประชินนุสรณ์ ดูรายชื่อ
สช 0134-โรงเรียนจำรัสวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0136-โรงเรียนอินทโมลีประทาน ดูรายชื่อ
สช 0139-โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ดูรายชื่อ
สช 0142-โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ดูรายชื่อ
สช 0144-โรงเรียนพิชญบัณฑิต ดูรายชื่อ
สช 0146-โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 ดูรายชื่อ
สช 0147-โรงเรียนเซนต์เมรี่ ดูรายชื่อ
สช 0149-โรงเรียนภราดานุสรณ์ ดูรายชื่อ
สช 0152-โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ดูรายชื่อ
สช 0154-โรงเรียนอาเวมารีอา ดูรายชื่อ
สช 0155-โรงเรียนวังไกลกังวล ดูรายชื่อ