ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์
กศน 0001-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย ดูรายชื่อ
กศน 0002-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุ ดูรายชื่อ
กศน 0003-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ดูรายชื่อ
กศน 0004-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ดูรายชื่อ
กศน 0005-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศ ดูรายชื่อ
กศน 0006-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ดูรายชื่อ
กศน 0007-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชส ดูรายชื่อ
กศน 0008-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธ ดูรายชื่อ
กศน 0009-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรร ดูรายชื่อ
กศน 0010-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวา ดูรายชื่อ
กศน 0011-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโล ดูรายชื่อ
กศน 0012-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ดูรายชื่อ
กศน 0013-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ดูรายชื่อ
กศน 0014-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสา ดูรายชื่อ
กศน 0015-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ดูรายชื่อ
กศน 0016-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราช ดูรายชื่อ
กศน 0017-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ดูรายชื่อ
กศน 0018-ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศ ดูรายชื่อ
กศน 0019-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจวบค ดูรายชื่อ