ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์
กทม0018-โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ ดูรายชื่อ
กทม0021-โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ดูรายชื่อ
กทม0023-โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ดูรายชื่อ
กทม0034-โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ดูรายชื่อ
กทม0035-โรงเรียนวัดปากบ่อ ดูรายชื่อ
กทม0036-โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ดูรายชื่อ
กทม0037-โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา ดูรายชื่อ
กทม0038-โรงเรียนบ้านขุนประเทศ ดูรายชื่อ
กทม0039-โรงเรียนวัดยายร่ม ดูรายชื่อ