ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์
อปท0003-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจน ดูรายชื่อ
อปท0006-โรงเรียนบัวขาว ดูรายชื่อ
อปท0008-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพง ดูรายชื่อ
อปท0009-โรงเรียนชากังราววิทยา ดูรายชื่อ
อปท0010-โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0011-โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ดูรายชื่อ
อปท0016-โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0018-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนา ดูรายชื่อ
อปท0019-โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0020-โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ดูรายชื่อ
อปท0022-โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ดูรายชื่อ
อปท0025-โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดูรายชื่อ
อปท0029-โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) ดูรายชื่อ
อปท0036-โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ ดูรายชื่อ
อปท0038-โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ดูรายชื่อ
อปท0039-โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ดูรายชื่อ
อปท0043-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ ดูรายชื่อ
อปท0052-โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0054-โรงเรียนสามโคก ดูรายชื่อ
อปท0056-โรงเรียนรัชตวิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0059-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบิน ดูรายชื่อ
อปท0066-โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ดูรายชื่อ
อปท0069-โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ดูรายชื่อ
อปท0074-โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ดูรายชื่อ
อปท0075-โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ดูรายชื่อ
อปท0081-โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0086-โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดูรายชื่อ
อปท0089-โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0091-โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ดูรายชื่อ
อปท0092-โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0096-โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ดูรายชื่อ
อปท0098-โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักด ดูรายชื่อ
อปท0107-โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ดูรายชื่อ
อปท0108-โรงเรียนราษีไศล ดูรายชื่อ
อปท0109-โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0111-โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ดูรายชื่อ
อปท0112-โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมว ดูรายชื่อ
อปท0114-โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ดูรายชื่อ
อปท0119-โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ดูรายชื่อ
อปท0120-โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ ดูรายชื่อ
อปท0123-โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย ดูรายชื่อ
อปท0124-โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0125-โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ดูรายชื่อ
อปท0126-โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) ดูรายชื่อ
อปท0128-โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4 ดูรายชื่อ
อปท0130-โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาส ดูรายชื่อ
อปท0131-โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (สุโขทัย) ดูรายชื่อ
อปท0143-โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ดูรายชื่อ
อปท0144-โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ดูรายชื่อ
อปท0146-โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ดูรายชื่อ
อปท0151-โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ดูรายชื่อ
อปท0152-โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อุบลราชธานี ดูรายชื่อ
อปท0153-โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ดูรายชื่อ