ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์
สช0001-โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ดูรายชื่อ
สช0003-โรงเรียนเกษมพิทยา ดูรายชื่อ
สช0016-โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา ดูรายชื่อ
สช0018-โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ดูรายชื่อ
สช0030-โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ดูรายชื่อ
สช0031-โรงเรียนสันติวิทยา ดูรายชื่อ
สช0033-โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดูรายชื่อ
สช0034-โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดูรายชื่อ
สช0040-โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ดูรายชื่อ
สช0043-โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ดูรายชื่อ
สช0055-โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ดูรายชื่อ
สช0057-โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ดูรายชื่อ
สช0059-โรงเรียนดารุสสาลาม ดูรายชื่อ
สช0060-โรงเรียนนูรุดดิน(มูลนิธิ) ดูรายชื่อ
สช0061-โรงเรียนรอมาเนีย (มูลนิธิ) ดูรายชื่อ
สช0065-โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ดูรายชื่อ
สช0067-โรงเรียนอรุณวิทยา ดูรายชื่อ
สช0068-โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ดูรายชื่อ
สช0069-โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถั ดูรายชื่อ
สช0072-โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ดูรายชื่อ
สช0073-โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ดูรายชื่อ
สช0079-โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ ดูรายชื่อ
สช0081-โรงเรีียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ ดูรายชื่อ
สช0086-โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ดูรายชื่อ
สช0091-โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ ดูรายชื่อ
สช0098-โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ดูรายชื่อ
สช0101-โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ดูรายชื่อ
สช0106-โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ดูรายชื่อ
สช0110-โรงเรียนดรุณาราชบุรี ดูรายชื่อ
สช0112-โรงเรียนนารีวิทยา ดูรายชื่อ
สช0117-โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย ดูรายชื่อ
สช0119-โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ดูรายชื่อ
สช0121-โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ ดูรายชื่อ
สช0124-โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ ดูรายชื่อ
สช0127-โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา ดูรายชื่อ
สช0128-โรงเรียนมุสลิมศึกษา ดูรายชื่อ
สช0130-โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุลบีร ดูรายชื่อ
สช0144-โรงเรียนพิชญบัณฑิต ดูรายชื่อ
สช0152-โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ดูรายชื่อ
สช0154-โรงเรียนอาเวมารีอา ดูรายชื่อ