ผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์
กศน0001-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ดูรายชื่อ
กศน0002-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุร ดูรายชื่อ
กศน0003-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ดูรายชื่อ
กศน0004-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ดูรายชื่อ
กศน0005-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศร ดูรายชื่อ
กศน0006-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ดูรายชื่อ
กศน0007-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสี ดูรายชื่อ
กศน0008-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธร ดูรายชื่อ
กศน0009-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค ดูรายชื่อ
กศน0010-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ดูรายชื่อ
กศน0011-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ดูรายชื่อ
กศน0012-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ดูรายชื่อ
กศน0013-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ดูรายชื่อ
กศน0014-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาค ดูรายชื่อ
กศน0015-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ดูรายชื่อ
กศน0016-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธ ดูรายชื่อ
กศน0018-ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึ ดูรายชื่อ
กศน0019-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจวบคี ดูรายชื่อ