หลักสูตรนี้ปิดอบรมแล้ว สำหรับครูที่อบรมไปแล้วในปี 2561 เข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์วุฒิบัตรได้อย่างเดียว 
---------------------------------------------------------------------------------------------


การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี  
 • เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561
 • เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมตามสังกัดของท่าน

ศูนย์การอบรม

 •  ครูผู้สอนเลือกศูนย์อบรมได้เฉพาะในสังกัดของท่าน โปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง   เพื่อการค้นหาในระบบจะสะดวกยิ่งขึ้น ห้ามลงข้ามสังกัด  ยกเว้น สพฐ. เลือกศูนย์ สช. และ อปท. ได้
 • รายชื่อศูนย์ที่เปิดอบรม  ดาวน์โหลด
 • กำหนดการอบรม  ดาวน์โหลด

ค่าลงทะเบียน

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือกิจกรรมแจกฟรี!

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน
 •  กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น

หากมีปัญหาการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล  teachernetwork@proj.ipst.ac.th  โดยระบุ ชื่อ-สกุล สังกัด อีเมล ช่วงชั้นที่อบรม ของท่านอย่างละเอียด  เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ

  หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดอ่าน >> คำถามที่พบบ่อย Click <<