หลักสูตรนี้ปิดอบรมแล้ว สำหรับครูที่อบรมในปี พ.ศ.2562 เข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์วุฒิบัตรเท่านั้น

-------------------

 
หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดอ่าน >> คำถามที่พบบ่อย Click <<


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี  
  • เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันอบรม ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2562
  • เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมตามสังกัดของท่าน

ศูนย์การอบรม

  •  ครูผู้สอนเลือกศูนย์อบรมได้เฉพาะในสังกัดของท่าน โปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง   เพื่อการค้นหาในระบบจะสะดวกยิ่งขึ้น

ค่าลงทะเบียน

  •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
  •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
  •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

  •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
  •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน
  •  กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น

ข้อควรระวัง
1. หากเคยสมัครในระบบนี้เมื่อปี 2561 มาแล้ว ให้ login เข้าสู่ระบบที่ปุ่มสีเหลืองขวามือด้านบนก่อน จึงจะลงทะเบียนแต่ละระดับได้     
2. หากไม่เคยสมัครมาก่อน สามารถลงทะเบียนได้เลย

Website : http://www.stemedthailand.org/