การอบรมครูด้วยรูปแบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฟิสิกส์ และโลกและอวกาศ)

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั่วประเทศ

         ด้วยในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ยังคงปรากฏอยู่ และ สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการอบรมครูรอบครูผู้สอน จากระบบทางไกล (รายการสด) เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยมีรายละเอียดและกำหนดการอบรม ดังนี้

หมายเหตุ การอบรมครูผู้สอนด้วยรูปแบบออนไลน์ หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรม login เข้าระบบเพื่อศึกษา
คลิปวีดิทัศน์และเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง

 

รูปแบบการอบรม

 • อบรมโดยดูคลิปวีดิทัศน์ใน  https://stemreg.ipst.ac.th ได้ด้วยตนเองที่ศูนย์อบรม ที่บ้าน หรือที่โรงเรียน
 • สามารถเข้าระบบเพื่อศึกษาคลิปวีดิทัศน์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และดูซ้ำได้
 • แต่ละหลักสูตรมีเวลาในการอบรม 3 สัปดาห์ และเมื่อจบการอบรมแล้วท่านยังสามารถย้อนกลับมาดูคลิปวีดิทัศน์เพื่อทบทวนความรู้ได้ทั้งใน  https://stemreg.ipst.ac.th
 • หลังจากดูคลิปวีดิทัศน์แล้ว จะต้องทำแบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างการอบรม คลิปละ 3 ข้อ โดยส่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ครูพี่เลี้ยงของศูนย์อบรมปลายทางที่ลงทะเบียนไว้ หากท่านไม่มีข้อมูลครูพี่เลี้ยง สอบถามได้ที่ smttraining@ipst.ac.th
 • หากมีความประสงค์จะทำปฏิบัติการตามคลิปวีดิทัศน์ ท่านสามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง หรือรวมกลุ่มกับเพื่อนครูอย่างน้อย 7 คน (หรือตามดุลพินิจของครูพี่เลี้ยง) เพื่อยืมชุดอุปกรณ์จากครูพี่เลี้ยงของศูนย์อบรมปลายทางที่ลงทะเบียนไว้

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือปฐมวัย ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วในเว็ปไซต์  http://stemreg.ipst.ac.th  
 • ครูที่เคยเข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกล รอบครูพี่เลี้ยง ที่ไม่ได้เข้าสอบหลังอบรม หรือสอบไม่ผ่าน
 • ตรวจสอบศูนย์การอบรมและจำนวนผู้ลงทะเบียนได้ที่  http://stemreg.ipst.ac.th/attendee/center
 • หากสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมสามารถสอบถามสิทธิ์ได้ที่ smttraining@ipst.ac.th หรือ inbox มาทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ

 

ขั้นตอนการอบรมและเกณฑ์การประเมิน

ลำดับ

รายละเอียด

คะแนน

1

ทำแบบทดสอบก่อนอบรม

 • ครูสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบก่อนอบรมได้ ช่วงวันที่ 5-20 สิงหาคม 2563 แบบทดสอบนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความรู้ก่อนอบรมของครู ดังนั้นจำนวนข้อที่ตอบถูกหรือผิดจะไม่มีผลต่อการผ่านหรือไม่ผ่านการอบรม จึงขอให้ทำแบบทดสอบตามความรู้จริง แบบทดสอบก่อนเรียนสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว (หลักสูตรละ 5 ข้อ)  และครูที่ทำแบบทดสอบจะได้คะแนนถ้าดำเนินการในช่วงที่กำหนด

5

2

รับการอบรมโดยดูคลิปวีดิทัศน์และตอบคำถามท้ายคลิป

 • ครูรับการอบรมโดยดูคลิปวีดิทัศน์ ซึ่งละหลักสูตรจะมีประมาณ 10-30 คลิป และมีเวลาในการดูคลิปประมาณ 3 สัปดาห์ (ใน 1 วันสามารถดูได้มากกว่า 1คลิป) การศึกษาเนื้อหาในคลิปวีดิทัศน์นั้น ควรศึกษาตามลำดับเลขคลิปเนื่องจากเนื้อหามีความต่อเนื่องกัน
 • หลังจากศึกษาเนื้อหาในคลิปวีดิทัศน์แล้ว ครูต้องตอบคำถามของแต่ละคลิป โดยในการตอบคำถามของแต่ละคลิปต้องตอบให้ครบทุกข้อจึงกดส่งได้ และเมื่อส่งคำตอบแล้วไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ และช่องคำตอบจะหายไป และขึ้นข้อความว่า ได้ตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว การส่งคำตอบของแต่ละคลิปอาจส่งได้ทันทีหลังจากที่ดูคลิปจบหรือส่งภายหลัง หลังจากที่ได้ทบทวนบทเรียนจากเอกสารแล้วก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งภายในช่วงระยะเวลาที่เปิดให้อบรม

**การส่งคำตอบในแต่ละครั้งต้องตรวจสอบว่าได้เข้าระบบโดยใช้ username ของตนเอง ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้คะแนน**  

45

3

ทำแบบทดสอบหลังอบรม

 • ครูสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบหลังอบรมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. ของวันที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
 • ครูสามารถทำแบบทดสอบได้ 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง และระบบจะเลือกให้คะแนนในรอบที่ทำคะแนนได้สูงสุด

***การอบรมด้วยรูปแบบออนไลน์นี้จะไม่มีการเปิดให้สอบซ่อม หากครูท่านใดประสบปัญหาเข้าระบบไม่ได้ในวันทำแบบทดสอบ ให้ติดต่อ smttraining@ipst.ac.th หรือ inbox มาทางเฟสบุ๊คแฟนเพจเพื่อแจ้งปัญหาและรักษาสิทธิ์ในการทำแบบทดสอบ***

50

คะแนนรวม

100

 

วุฒิบัตรและการรับรองหลักสูตร

 • ครูที่เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรถ้าได้คะแนนรวมมากกว่า 75 คะแนน
 • สสวท. จะดำเนินการยื่นเอกสารขอการรับรองหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์จากสถาบันคุรุพัฒนา

ตรวจสอบรหัสโรงเรียน สทศ.(รหัส O-NET 10 หลัก) คลิกที่นี่

ข้อควรระวัง

 • หากเคยสมัครในระบบนี้เมื่อปีที่แล้ว ให้ login เข้าสู่ระบบที่ปุ่มสีเหลืองขวามือด้านบนก่อน จึงจะลงทะเบียนแต่ละระดับได้   
 •  หากไม่เคยสมัครมาก่อน สามารถลงทะเบียนได้เลย
 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่  smttraining@ipst.ac.th  หรือ inbox มาทางเฟสบุ๊คแฟนเพจตามระดับ ดังนี้

ปฐมวัย https://www.facebook.com/ipstsmtteacherchildhood/

ป.ต้น https://www.facebook.com/ipstsmtteacherearlyprimary/

ป.ปลาย https://www.facebook.com/ipstsmtteacherolderprimary/

ม.ต้น https://www.facebook.com/ipstsmtteachermiddleschool/

ม.ปลาย https://www.facebook.com/ipstsmtteacherhighschool/