การอบรมครูด้วยระบบทางไกล วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ระดับปฐมวัย

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ทั่วประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่อง 15  OBEC channel และ YouTube IPST Thailand

ตรวจสอบศูนย์การอบรมและจำนวนผู้ลงทะเบียน ได้ที่  http://stemreg.ipst.ac.th/attendee/center

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือปฐมวัย  
 • เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันอบรม ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563
 • เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมตามสังกัดของท่าน

 

วันที่ หลักสูตรการอบรม (เรียงตามวันที่อบรม) และกลุ่มเป้าหมาย

วันที่อบรม

ชื่อกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

26-29 มีนาคม 2563

เฮฮาในป่าใหญ่

ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

20-21 เมษายน 2563

วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต

(คณิตศาสตร์)

ครูคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย

23-26 เมษายน 2563

วิทย์ คณิต เพื่อชีวิต

(ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ)

ครูวิทยาศาสตร์ที่สอน วิชา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

27-28 เมษายน 2563

การคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

30 เมษายน
– 3 พฤษภาคม 2563

ความร้อนรอบตัว

ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

8-11 พฤษภาคม 2563

ท่องไปในระบบสุริยะ

ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 

ศูนย์การอบรม

 • ครูผู้สอนเลือกศูนย์อบรมได้เฉพาะในสังกัดและจังหวัดของโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงาน หากต้องการเลือกศูนย์อบรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวต้องได้รับการอนุญาตจาก สสวท. และต้นสังกัดของท่าน เป็นลายลักษณ์อักษร
 • โปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง เพื่อการค้นหาในระบบจะสะดวกยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
 •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง และวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
 •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน
 •  กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น
 
ตรวจสอบรหัสโรงเรียน สทศ.(รหัส O-NET 10 หลัก) คลิกที่นี่
 
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน โปรดส่งข้อมูลของท่านมาที่  smttraining@ipst.ac.th 
 

ข้อควรระวัง
1. หากเคยสมัครในระบบนี้เมื่อปีที่แล้ว ให้ login เข้าสู่ระบบที่ปุ่มสีเหลืองขวามือด้านบนก่อน จึงจะลงทะเบียนแต่ละระดับได้     
2. หากไม่เคยสมัครมาก่อน สามารถลงทะเบียนได้เลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.stemedthailand.org/