รายละเอียด

"ปิด"รับลงทะเบียนแล้ว

หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดอ่าน >> คำถามที่พบบ่อย Click <<

โปรดระวัง!  ครูทีี่เคยอบรมในปี 2561 มาแล้ว ก่อนการลงทะเบียนใดๆ ในปี 2562 จะต้อง login เข้าสู่ระบบด้วย username password เดิมก่อน (หากจำไม่ได้ อ่านคำถามที่พบบ่อย Click หากพยายามสมัครใหม่เพื่อลงทะเบียน ต่อไปจะไม่สามารถส่งงานหรือสอบในวันอบรมได้ 

***หากพบหน้าจอ error 500 คือศูนย์ที่เลือกนั้นเต็มแล้ว ให้เปลี่ยนไปลงทะเบียนศูนย์อื่นแทน***

หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน คำถามที่พบบ่อย  โปรดส่งข้อมูลของท่าน  โดยระบุ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน อีเมล ช่วงชั้นที่อบรม ของท่านอย่างละเอียดไปยังอีเมลตามสังกัดของท่าน ดังนี้  

สพฐ.   stemobec01@gmail.com
อปท.   dlastemreg@gmail.com
กทม.   wpongstorn@yahoo.com
กศน.   dinsostore@gmail.com
สช.     sithas007@yahoo.co.th 
 
เจ้าหน้าที่จะตอบกลับตามลำดับอีเมลที่ได้รับค่ะ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี  
  • เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนวันอบรม ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2562
  • เมื่อสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ป้ายชื่อ และนำไปยื่น ณ ศูนย์การอบรมตามสังกัดของท่าน

ศูนย์การอบรม

  •  ครูผู้สอนเลือกศูนย์อบรมได้เฉพาะในสังกัดของท่าน โปรดระบุที่อยู่ของโรงเรียนให้ถูกต้อง   เพื่อการค้นหาในระบบจะสะดวกยิ่งขึ้น

ค่าลงทะเบียน

  •  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
  •  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเองหรือเบิกจากต้นสังกัด
  •  สสวท.รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารมื้อกลางวันและอาหารว่าง ระหว่างการอบรม

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

  •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
  •  ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน
  •  กรุณาตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ในข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร หากพบข้อมูลผิด ท่านสามารถแก้ไขได้เองในระบบ ก่อนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเท่านั้น

ข้อควรระวัง
1. หากเคยสมัครในระบบนี้เมื่อปีที่แล้ว ให้ login เข้าสู่ระบบที่ปุ่มสีเหลืองขวามือด้านบนก่อน จึงจะลงทะเบียนแต่ละระดับได้     
2. หากไม่เคยสมัครมาก่อน สามารถลงทะเบียนได้เลย

Website : http://www.stemedthailand.org/